(U)sikker viden i sproget

Man kan vise hvor sikker man er på det man taler om, ved at tilføje ord som måske og absolut. Det bruger man ofte til at udvise høflighed over for andre. Når man siger at noget måske er tilfældet, giver man bedre plads til at dem man taler med, kan mene noget andet. Omvendt kan man bakke op om andres synspunkter ved at sige at det er helt sikkert. Unge i vore dage bruger markant flere usikkerhedsmarkører end man gjorde tidligere.

I dette forskningsprojekt har vi sammenlignet sprogbrugen i 1980’erne med sprogbrugen i 00’erne ved at undersøge fordelingen af usikkerhedsmarkører og sikkerhedsmarkører i talesproget. Vi har allerede undersøgt adverbialer (biord) som måske, nok, sandsynligvis, klart, bestemt, helt sikkert og er nu i gang med at undersøge sætningslignende konstruktioner som tror jeg nok, kan man sige, det er klart at og jeg ved at

For adverbialerne gælder det sprogligt set at

  • man bruger flere usikkerhedsmarkører når man taler om andre end om sig selv
  • man oftere svarer med en usikkerhedsmarkør end med en sikkerhedsmarkør

Og socialt set at                                                                              

  • unge i 80’erne brugte flere sikkerhedsmarkører end de voksne i samme periode
  • unge i 00’erne omvendt bruger flere usikkerhedsmarkører end de voksne
  • men at der ikke er forskel på køn (kvinder og mænd) eller socialklasse (arbejder- og middeklasse)

Der er ikke noget der tyder på at unge nu om dage taler mere om andre end man gjorde tidligere, så hvad skyldes forskellen mon? Mulige forklaringer kan være en øget opmærksomhed på samtalepartneren (høflighed) eller en anden opfattelse af hvad det vil sige at blive interviewet.  

Læs mere om projektet
Christensen, T. K. 2013. Er nok nok? I: Duncker, Hansen & Skovgaard-Petersen (Eds). Betydning & forståelse: Festskrift til Hanne Ruus. København: Selskab for Nordisk Filologi, 149-160.

Christensen, T.K. 2012. Epistemiske sætningsadverbialer i dansk talesprog. Ny forskning i grammatik 19, 5-28.