DASVA

DASVA-undersøgelsen indgik i forskningsprogrammet ’Broen og Sproget’, som blev iværksat i år 2000 i et samarbejde mellem universiteterne i Lund og København. Baggrunden for ’Broen og Sproget’ var etableringen af Øresundsbroen og de økonomiske, sociale og kulturelle udvekslingsmuligheder, som fulgte i kølvandet. ’Broen og sproget’ blev støttet af Øresundsuniversitetet, som i sig selv er et resultat af det styrkede regionssamarbejde mellem Danmark og Sverige.

Den danske del af ’Broen og Sproget’ kaldes DASVA, som står for dansk-svensk akkommodation. DASVA-projektet blev gennemført i 2001-2002 og blev ledet af Frans Gregersen, Tore Kristiansen, Inge Lise Pedersen og Jens Normann Jørgensen. Ansatte ved projektet var Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Janus Møller og Marianne Rathje (forskningsassistenter), samt Helle Christine Holm og Ulla Rasmussen (studentermedhjælpere). Den tilsvarende svenske undersøgelse blev ledet af Jan Svensson og er afrapporteret i Lundin & Christensen (2001) og Jörgensen & Kärrlander (2001).

DASVA-undersøgelsens særlige interessefelt er sproglig akkommodation danskere og svenskere imellem. Det teoretiske grundlag for undersøgelsen er teorien om sproglig tilpasning, akkommodationsteorien (Giles 1984). Teorien bygger på en grundantagelse om at vi altid vil akkommodere, dvs. tilpasse vores sprogbrug efter den vi taler med. I skandinavisk sammenhæng kan teorien anvendes til analyse af samtaler hvor parterne ikke taler hinandens sprog, men til en vis grad alligevel forstår hinanden (nabosprogsforståelse, se Delsing 2005).

DASVA undersøgte følgende spørgsmål:

  • Hvor meget sproglig akkommodation opstår mellem danskere og svenskere i Øresundsregionen anno 2000, og hvad er holdningen til akkommoderet sprog?
  • Hvor godt forstår danskere og svenskere i Øresundsregionen hinanden?

DASVA var opdelt i en række delundersøgelser:

1) en spørgeskemaundersøgelse

2) en interviewundersøgelse med sprogforståelsestest (enkeltmandsinterview)

3) optagelser af blandede grupper med 2 danskere og 2 svenskere der løser bestemte opgaver sammen (gruppeoptagelser)

4) en evalueringstest baseret på akkommoderede danske henholdsvis svenske sprogprøver (AKK EVA)

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at belyse holdningsaspektet i DASVA: Hvad synes danskere og svenskere om hinanden og hinandens sprog? Undersøgelsen spurgte også til informanternes holdninger til Øresundssamarbejdet generelt og til informanternes kontakt med den anden side af Sundet. Enkeltmandsinterviewet gav mulighed for at uddybe svarene idet spørgeskemaerne dannede basis for en udvælgelse af personer som havde så ’ekstreme’ – positive hhv. negative – holdninger til naboerne og nabosproget som muligt. Endelig sattes grupperne sammen på en måde så det kunne belyse hvilken indflydelse holdning og kontakt har på forståelse. Forståelsestesten blev baseret på genren radionyheder - med kontrol af forståelsen af radionyheder på ens eget sprog (Poulsen 1988). Med evalueringstesten (AKK EVA’en) målte DASVA-gruppen endelig danskere og svenskeres holdninger til forskellige grader af nabosprogstilpasset talesprog.

Informanterne i DASVA’s fire undersøgelser er svenskere og danskere bosiddende på hver deres side af Øresund. Kontakt og holdning indgår som centrale baggrundsvariable. Informanterne blev således placeret i fire grupper: En lavkontakt-gruppe og en højkontakt-gruppe: Informanterne i lavkontakt-gruppen var ansatte på posthuse i henholdsvis indre København og udkanten af Malmö. Højkontakt-gruppen bestod af svenske og danske ansatte ved Københavns Lufthavn. Informanterne blev desuden opdelt efter deres holdninger til nabosproget og nabolandet i en negativ og en positiv gruppe. Dette design nødvendiggjorde i alt 16 informanter idet køn også indgik som baggrundsvariabel:

Det ideelle design for DASVA

Højkontakt

Lavkontakt

Positiv

Negativ

Positiv

Negativ

Svensk

Mand

1

1

1

1

Kvinde

1

1

1

1

Dansk

Mand

1

1

1

1

Kvinde

1

1

1

1

Resultaterne fra DASVA’s undersøgelser er ikke samlet i én udgivelse.

Der foreligger imidlertid to specialeafhandlinger og flere artikler som behandler centrale resultater af DASVA’s undersøgelser, se bibliografien.


Status

Alle enkeltinterviews er skrevet ud i CLAN, men ingen af dem er korrekturlæst og/eller konverteret til nyere DGCSS-format.

DASVA lige nu

Den beskrevne undersøgelse som helhed kaldes i DGCSS-sammenhæng for DASVA gammel. Der er dog ingen planer lige nu om at gentage DASVA som DASVA ny. Imidlertid vil hele DASVA-materialet fra 2001-02 udgøre en vigtig baggrund for den igangværende undersøgelse af sproglig akkommodation blandt svenskere på danske arbejdspladser i Ørestaden (gennemføres som specialestudium af studentermedarbejder ved Sprogforandringscenteret, Cæcilie Helmer Madsen; specialet forventes afsluttet sommeren 2007). Samtidig vil de 16 danske enkeltmandsinterviews på grund af indsamlingstidspunktet kunne benyttes som kontrol på hvor nye de nyeste lydforandringer eller leksikalske sprogforandringer i 2006-07-optagelserne er.


Litteratur

Delsing, Lars-Olof & Katarina Åkesson 2005: Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danske, svenska och norska. TemaNord

Giles, Howard (ed.) 1984: The Dynamics of Speech Accommodation. Special issue of the International Journal of the Sociology of Language 46

Jörgensen, N. & E. Kärrlander 2001: Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters hörförståelse. Nordlund 22:1. Institutionen för Nordiska Språk, Lunds Universitet

Kristiansen, Tore 2004: Sprogholdninger over Øresund. I: Danske Talesprog 5, s. 161-185.

Kristiansen, Tore 2005 Nabosprog i Øresundsregionen. Et studie af reaktioner på sproglig tilpasning. I: Jens Cramer, Mette Kunøe og Ole Togeby (red.): Teorien om alt. Århus: Wessel og Huitfeldt. 173-185

Kristiansen, Tore 2005: Holdninger til sproglig konvergens over Øresund. I: Petter Dyndahl og Lars Anders Kulbrandstad (red.): High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur , språk og estetikk. Vallset: Oplandske Bokforlag. 53-65.

Lundin, K. & R. Zola Christensen 2001: Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters läsförståelse. Nordlund 22:1. Institutionen för Nordiska Språk, Lunds Universitet

Poulsen, Ib 1988. Radioavisens forståelighed. Forskningsrapport / Danmarks Radio; nr. 2B/88

Rasmussen, Ulla 2002: Akkommodation i Øresundsregionen. En sproglig analyse af tilpasningsstrategier i ti dansk-svenske samtaler. Specialeafhandling. Københavns Universitet