Odder

Det var dialektologerne Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg, der lavede den første undersøgelse af talesproget i Odder Kommune. På DGCSS kalder vi den oprindelige undersøgelse for ’Odder gammel’, og gentagelsen og suppleringen af denne omtales som ’Odder ny’. Nedenfor kan du læse en præsentation af de to Odder-projekter. Til sidst kan du finde en status for, hvor langt vi er nået lige nu. Endelig kan du læse om sprogholdningsundersøgelser gennemført på skoler i Odder.

Odder gammel

Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg indsamlede data til den oprindelige undersøgelse af talesproget i Odder fra 1986-1989. Centret vil gerne på dette sted udtrykke sin store taknemlighed. Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg har generøst stillet alt materiale fra den tidligere undersøgelse til rådighed. Det overordnede formål med undersøgelsen var:

  • at give et fyldigt og nuanceret billede af, hvem der siger hvad, hvor tit og hvornår med særlig vægt på forholdet mellem jysk dialekt og moderne standardsprog.

Materialet til undersøgelsen bestod af interviews med 82 beboere fra Odder Kommune. Interviewene er i gennemsnit en halv time lange. Begge feltarbejdere medvirkede i alle samtaler.

Odder gammel er beskrevet i følgende artikler:

  • Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg (1992): ”Talesprogsvariation i Odder kommune. I. Lokalsprog og rigsmål i sociolingvistisk belysning”, Danske Folkemål 34, s.45-202. C.A. Reitzels Forlag, København.
  • Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg (1993): ”Talesprogsvariation i Odder kommune. II. Yngre og ældre rigsmålsformer i sociolingvistisk belysning”, Danske Folkemål  35, s.249-348. C.A. Reitzels Forlag, København.
  • Bent Jul Nielsen (1998): ”Talesprogsvariationen i Århus – en sociolingvistisk redegørelse og en sammenligning med sproget i Odder”, Danske Folkemål 40, s. 51-78. C.A. Reitzels Forlag, København.
  • De tre artikler kan fås ved henvendelse til Afdeling for Dialektforskning ved Nordisk Forskningsinstitut.

Odder ny

I Sprogforandringscentret, DGCSS’ gentagelse af det oprindelige Odder-projekt har det været muligt at finde og gentage et interview med 53 af de oprindelige 82 informanter. Af disse informanter har vi lavet en fokusgruppe på 24 informanter. Fokusgruppen er udvalgt på baggrund af køn, alder og social baggrund.

For at give et mere fyldestgørende billede af sprogsamfundet i Odder i dag, har vi foretaget en række supplerende interview. Idet nogle få af de oprindelige informanter ikke havde lyst til at deltage i et nyt interview, og andre var umulige at lokalisere, var det nødvendigt at supplere de oprindelige grupper med 13 informanter.

Vi har etableret to nye fokusgrupper:

  • Odder 2 der består af: 24 informanter født mellem 1978-1981
  • Odder 3: 33 informanter fra 9. klasse og gymnasiet født 1987-1990.

Disse informanter er lige som de andre fokusgrupper fordelt på køn, alder og social baggrund. De nye fokusgrupper vil muliggøre undersøgelser af sprogforandring i apparent time (dvs. sprogforandring mellem generationer) i sprogsamfundet Odder på et senere tidspunkt.

Den nye indsamling sikrer, at man også i fremtiden vil kunne gentage interviews med personer optaget for x-antal år siden og dermed undersøge sprogforandring i real time (dvs. den samme persons sprogforandring mellem de to optagelser).