Vinderup

Et af de undersøgelsesområder Sprogforandringscentret, DGCSS har valgt at koncentrere sig om, er Vinderup. Kjeld Kristensen har tidligere lavet to ret forskellige undersøgelser af talesproget i Vinderup. På DGCSS kalder vi de tidligere undersøgelser ’Vinderup 1’, og ’Vinderup 2’. Kjeld Kristensen har generøst stillet alt materiale fra den tidligere undersøgelse til rådighed.

Samtalerne i Vinderup 1 var meget korte og siden informanterne fra projektet for manges vedkommende enten er døde eller er højt oppe i årene. Derfor har vi valgt at koncentrere os om at gentage interviews med informanter fra Vinderup 2-projektet.

Den oprindelige Vinderup 2-undersøgelse omtaler vi som ’Vinderup 2 gammel’ og gentagelsen af denne omtales som ’Vinderup 2 ny’. Nedenfor kan du læse noget om de to oprindelige Vinderup-undersøgelser, om Sprogforandringscentrets gentagelse af Vinderup 2-undersøgelsen med indsamlingen af et nyt materiale (Vinderup 3).

Du kan også læse om sprogholdningsundersøgelserne gennemført på skoler i Vinderup.

Vinderup 1

Data-indsamlingen til Vinderup 1 foregik i 1973. Det overordnede formål med undersøgelsen var:

  • at opnå en grundig og pålidelig sproglig karakteristik af variationen (fortrinsvis i den lydlige dimension) i sprogbrugen hos medlemmer af sprogsamfundet i Vinderup med særlig henblik på brugen af traditionel dialekt, udtyndet dialekt og standardsprog.

Materialet til undersøgelsen bestod af interviews med 119 beboere fra Vinderup Kommune. Interviewene er ca. 6-10 minutter lange. Kjeld Kristensen håbede at han kunne få informanterne til på opfordring at skifte kode, dvs. at skifte fra dialekt til et mere standardiseret regionalsprog.

Resultatet af undersøgelsen blev at det kun i ringe grad lykkedes at belyse kodeskift-diskussionen. Der var kun to informanter, der på opfordring kunne producere to koder der var forskellige nok til at Kristensen mente de kunne have social betydning.

Vinderup 1 er beskrevet i:
Kjeld Kristensen (1977): ”Variationen i vestjysk stationsbymål. En kvantitativ sociolingvistisk dialektundersøgelse i Vinderup, Ringkøbing Amt”, Dialektstudier, Institut for Dialektforskning, Akademisk Forlag.
Artiklen kan fås ved henvendelse til http://nfi.ku.dk/forskning/dialektforskning/

Vinderup 2 gammel

Dataindsamlingen foregik i 1978. Formålet med Vinderup 2 var:

  • at gennemføre en dialektsociologisk undersøgelse af intraindividuel sprogbrugsvariation, dvs. hvor meget den enkelte person varierer sprogligt når han eller hun deltager i to forskellige situationer. Undersøgelsen omfatter et metodeudviklende forsøgsarbejde og i sammenhæng hermed en indsamling af resultater til belysning af spørgsmålet om tosprogethed (bidialektisme) i de danske dialektområder, specielt hos vestjyske skolelever.

Materialet bestod af interviews på ca. 7-8 minutter (den ene situation, tilstræbt formel) samt gruppeoptagelser på ca. 40 minutter med 24 elever fra 8. klasse (den anden situation, tilstræbt uformel).

Resultatet af undersøgelsen var, at det lykkedes at udvikle en metode til at optage den samme taler i to situationer, til gengæld lykkedes det mindre godt at undersøge tosprogethed i et dansk dialektområde, formentlig fordi der ikke var tilstrækkelig forskel i formaliteten i de to situationer, fx var der kun en enkelt elev, som kodeskiftede fra ”jeg” til ”a” mellem de to situationer.

Vinderup 2 gammel er beskrevet i:
Kjeld Kristensen (1980): ’Situationsafhængig sprogbrug hos vestjyske skoleelever’, Danske Folkemål 22, bind 2, s. 29-124. C.A. Reitzels Forlag, København.
Artiklen kan fås ved henvendelse til http://nfi.ku.dk/forskning/dialektforskning/

Vinderup 2 ny

I Sprogforandringscentrets gentagelse af Vinderup 2 gammel var målet at gennemføre nye tilstræbt uformelle interviews med alle 24 informanter. Det er foreløbigt lykkedes at finde og lave interviews med 18 informanter.

Vinderup 3

For at muliggøre undersøgelser af sprogforandring i apparent time (dvs. sprogforandring mellem generationer) har vi udbygget undersøgelserne i Vinderup ved at indsamle interviews med 30 9. klasseselever (Vinderup 3). Den nye indsamling sikrer desuden at man i fremtiden vil kunne undersøge sprogforandring i real time (dvs. den samme persons sprogforandring mellem de to optagelser) ved at gentage interviews med disse 30 personer når de er blevet passende ældre.